Jak na výpočet silniční daně

Za jaká vozidla se musí platit daň?  Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání. A to jak právnickou osobou (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost), tak fyzickou osobou (osoba samostatně výdělečně činná). Výjimku mají vozidla používaná k činnosti veřejně prospěšného poplatníka, pokud příjmy z jeho činnost nejsou předmětem daně z příjmů. Naopak vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České Republice jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání.

Základ daně

Pro to, abychom správně určili základ daně, je potřeba vědět, zda budeme platit silniční daň z osobního nebo nákladního vozidla. V případě, že budeme platit silniční daň z osobního automobilu, pak základem daně je zdvihový objem motoru v cm³ s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon. Základem daně pro nákladní automobily je součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů.

Sazba daně

Zákon o dani silniční, tj. Zákon č. 16/1993 Sb., stanovuje, jaké jsou sazby daně pro jednotlivé druhy vozidel. Pokud tedy z technického průkazu zjistíme, že zdvihový objem motoru je do 800 cm³, pak sazba daně bude činit 1 200 Kč. V případě zdvihového objemu motoru nad 800 cm³, ale do 1 250 cm³, pak daň činí 1 800 Kč, atd. Pro nákladní automobily s jednou nápravou do hmotnosti 1 tuny činí roční sazba 1 800 Kč, atd.

Kdo je poplatníkem daně?

Poplatníkem daně je ten, kdo je zapsán v technickém průkazu, příp. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svého zaměstnanci za použití osobního automobilu. V tomto případě se platí 25 Kč za každý den, kdy byl automobil zaměstnance použit k pracovní cestě. Pokud je však tento soukromý vůz používán pro pracovní cesty pravidelně a standardní sazba daně by vyšla výhodněji než použitá sazba 25 Kč za každý den, pak je možné zaplatit standardní sazbu daně.

Úprava sazby daně

Sazba daně musí být zvýšena o 25 %, pokud se silniční daň platí z vozidel, které byly registrovány do 31. prosince 1989. Je však také možné sazbu daně snížit. O 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace; o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců; o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Přiznání k silniční dani a povinnost platit zálohy

Přiznání k silniční dani se podává nejpozději do 31. ledna následujícího roku po roce, kde vznikla daňová povinnost. Např. za rok 2018 se přiznání musí podat na finanční úřad nejpozději 31. ledna 2019. Poplatníci jsou také povinni platit zálohy na silniční daň. Tyto zálohy jsou splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.